1. Konference 23.6.2021

1. konference v rámci realizace projektu „Poradenské a informační centrum ČR-PL (PIC) 23.6.2021 Generální konzulát PR v Ostravě

.

Dne 23. 6 2021 se uskutečnila 1. konference v rámci realizace projektu „Poradenské a informační centrum ČR-PL (PIC), reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszynski a státního rozpočtu PR. Konference se konala v prostorách Generálního konzulátu  PR v Ostravě.

Konference se zúčastnilo celkem 31 zástupců podnikatelských subjektů, měst a obcí, z toho z Moravskoslezského kraje 21, ze Subregionu Zachodniego 10 zástupců podnikatelských subjektů a zástupce Fondu mikroprojektů T. Balcar. Mezi přítomnými byly zastoupeny města a obce, konkrétně se konference zúčastnil náměstek primátora Statutárního města Karviná Ing. Lukáš Raszyk a starosta Obce Horní Suchá Ing. Jan Lipner.

Vedoucí projektový manažer Ing. Barteček ve svém úvodním vystoupení připomněl mimo jiné i obsah a cíle uzavřeného memoranda o vzájemné česko-polské spolupráci ze dne 10. 10. 2019 a zdůraznil, že realizace tohoto projektu je jedním z naplňovaných cílů memoranda.

Význam konference a česko-polské přihraniční spolupráce zdůraznila ve svém vystoupení Generální konzulka p. Izabella Wollejko-Chwastowicz a podtrhla potřebu vzniku Poradenského a informačního centra jako významného pomocníka pro rozvoj podnikání v obou příhraničních regionech.

Partneři projektu IG Wodzislaw Ślaski a Havířovsko  karvinský kovoklastr prostřednictvím věcných manažerů Ing. Mgr. Krzysztofa Dybiece a Bc. Milana Kasla stručně představili svoji činnost, podělili se o zkušenosti z dosavadní realizace projektu a zdůraznili nutnost rozvoje kontaktů podnikatelských subjektů v obou příhraničních regionech.

Obsah konference byl v souladu s žádostí o dotaci zaměřen na seznámení účastníků s hlavními cíli, úkoly a smyslem realizace projektu. S touto oblastí seznámil podrobně přítomné ve svém vystoupení administrátor projektu Ing. Petr Machej. Rovněž seznámil přítomné s obsahem a výstupy z průzkumu trhu, který byl realizován na počátku zahájení realizace projektu.

JUDr. Wieslaw Firla, Mgr. Tomáš Ondruch a Mgr. Monika Kokoszka Hyski z Kanceláře daňového poradce Dariusza Graczyka z Wodzisławia Śląskiego seznámili přítomné se souhrnem právních, účetních a daňových norem fungování podnikatelských subjektů v ČR i PL. Ze strany účastníků bylo vzneseno několik doplňujících dotazů, na které přednášející odpověděli na místě.

Přestávky v jednání konference využili hojně účastníci k navázání a výměně kontaktů a k občerstvení. Všichni účastníci konference byli vybaveni předměty povinné publicity (blok, leták, propiska) a navíc obdrželi dvojjazyčný kontaktní seznam účastníků konference.

Jednání konference mediálně podpořil Český rozhlas Ostrava, regionální televize TVT z Polské republiky a TV Polar Karviná.

Realizační tým projektu tímto vyjadřuje poděkování Generální konzulce p. Izabelle Wołłejko-Chwastowicz za poskytnutí zázemí Generálního konzulátu, což významně přispělo k důstojnému průběhu konference

Ing. Ivo Barteček

vedoucí projektový manažer