O projektu

Podpora přeshraničního podnikání

Okresní hospodářská komora Karviná zahájila jako vedoucí partner ve 4. čtvrtletí roku 2020 ve spolupráci se svými partnery Izba Gospodarcza Wodzisław Śląski a Havířovsko-karvinským kovo klastrem z. s. realizaci projektu „Poradenské a informační centrum ČR-PL (PIC), reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszynski a státního rozpočtu PR. Realizace byla zahájena 1. 9. 2020 a předpoklad ukončení je k 31. 8. 2021.

Realizace projektu je v souladu s obsahem uzavřeného Memoranda o vzájemné spolupráci ze dne 10. 10. 2019, které již potvrdilo svým podpisem 31 hospodářských komor, klastru, sdružení, cechů, měst a obcí Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego PR a bezprostředně navazuje na realizaci úkolů, které jsou stanoveny v realizačním opatření k naplnění memoranda, v oblasti přeshraniční ekonomicko-podnikatelské spolupráce.

Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce institucí, komunit a podnikatelských subjektů v příhraničním regionu Těšínské Slezsko a to prostřednictvím vybudování Poradenského a informačního centra. Hlavním úkolem tohoto centra je poskytovat podnikatelským subjektům na obou stranách hranice regionu komplexní poradenství v oblasti legislativy a práva, státní správy, ekonomiky, daní a financí. K naplnění tohoto úkolu již byl zrealizován průzkum mezi českými a polskými podnikatelskými subjekty, jehož hlavním cílem byla konkrétní analýza podnikatelského prostředí v příhraničním regionu Těšínského Slezska, identifikace veškerých povinností, podmínek, rizik a návrh krátkých řešení jednotlivých rizik. Celkem bylo na české a polské straně osloveno 267 podnikatelských subjektů a do průzkumu se aktivně zapojilo celkem 105 subjektů. Výstupy z průzkumu jsou využívány pro další upřesnění realizace jednotlivých aktivit projektu. Dalšími aktivitami projektu bylo vybudování webových stránek ve dvojjazyčné verzi, realizace odborných konferencí na české i polské straně a ve finále je vybudováno Poradenské a informační centrum, a to včetně jeho technického a personálního zabezpečení. Centrum poskytuje komplexní poradenskou činnost pro podnikatelské subjekty regionu. Činnost centra bude zabezpečována i po ukončení realizace projektu.

Ing. Ivo Barteček
vedoucí projektový manažer
předseda představenstva OHK Karviná

Okresní hospodářská komora Karviná nás vyzvala k zapojení do projektu „Poradenské a informační centrum (PIC-CID).

O přeshraniční spolupráci usilujeme již řadu let. Naši podnikatelé nás opakovaně žádají o aktuální informace k tomuto tématu. Domnívali jsme se, že účast v projektu by byla skvělou příležitostí, jak splnit jejich očekávání. Zejména proto, že návrh rozšířil obsah uzavřeného Memoranda o vzájemné spolupráci ze dne 10. 10. 2019, které již podepsalo 31 hospodářských komor, klastrů, sdružení, cechů, měst a obcí Moravskoslezského kraje a Západního subregionu PR a bezprostředně probíhá realizace úkolů stanovených v v rámci realizace Memoranda v oblasti přeshraniční hospodářské a obchodní spolupráce.

Projekt je také příležitostí pro spolupráci se sousedy. Obce na obou stranách hranice mají tuto spolupráci již léta zakotvenou ve svých rozvojových strategiích. Dospěli jsme k závěru, že účast v projektu bude skvělou příležitostí, jak tyto aktivity podpořit.

Ing. Krzysztof Dybiec
projektový manažer
Předseda představenstva IG Wodzisław Śląski