2. konference 28.7.2021

2. konference projekt„Poradenské a informační centrum (PIC- CID)

Podpora přeshraničního podnikání

Dne 28. 7. 2021 se uskutečnila druhá konference v rámci realizace projektu „Poradenské a informační centrum ČR-PL (PIC), reg. Číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszynski a státního rozpočtu PR. Konference se konala ve Wodzislawu Slaskim v Polské republice.

Konference se zúčastnilo celkem 32 zástupců podnikatelských subjektů, měst a obcí, z toho z Moravskoslezského kraje 10, ze Subregionu zachodniego 22 zástupců podnikatelských subjektů.

Vedoucí projektový manažer Ing. Barteček ve svém úvodním vystoupení připomněl mimo jiné i obsah a cíle uzavřeného memoranda o vzájemné česko-polské spolupráci ze dne 10. 10. 2019 a zdůraznil, že realizace tohoto projektu je jedním z naplňovaných cílů memoranda a to pracovní skupiny č. 3.

Partneři projektu IG Wodzislaw Ślaski a Havířovsko karvinský kovo klastr prostřednictvím Ing. Mgr. Krzysztofa Dybiece a Radima Trojana stručně představili svoji činnost, podělili se o zkušenosti z dosavadní realizace projektu a zdůraznili nutnost rozvoje kontaktů podnikatelských subjektů v obou příhraničních regionech.

Obsah konference byl v souladu s žádostí o dotaci zaměřen na seznámení účastníků s hlavními cíli, úkoly a smyslem realizace projektu. S touto oblastí seznámil podrobně přítomné ve svém vystoupení administrátor projektu Ing. Petr Machej. Rovněž seznámil přítomné s obsahem a výstupy z průzkumu trhu, který byl realizován na počátku zahájení realizace projektu.

JUDr. Wieslaw Firla seznámil přítomné se souhrnem právních, účetních a daňových norem fungování podnikatelských subjektů v ČR. Ze strany účastníků bylo vzneseno několik doplňujících dotazů, na které přednášející odpověděl na místě.

Přestávky v jednání konference využili hojně účastníci k navázání a výměně kontaktů a k občerstvení. Všichni účastníci konference byli vybaveni předměty povinné publicity (blok, leták, propiska) a navíc obdrželi dvojjazyčný kontaktní seznam účastníků konference.

Jednání konference mediálně podpořila regionální televize TVT z Polské republiky.

Ing. Ivo Barteček v. r.
Vedoucí projektový manažer

.