Podpora přeshraničního podnikání

Dne 30. 8. 2021 se uskutečnila třetí konference v rámci realizace projektu „Poradenské a informační centrum ČR-PL (PIC), reg. Číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszynski a státního rozpočtu PR. Konference se konala v Horní Suché, v prostorách Dělnického domu. Záštitu nad konferencí převzala generální konzulka PR v Ostravě paní Isabella Wollejko Chwastowicz.

Konference se zúčastnilo celkem 52 signatářů memoranda, zástupců podnikatelských subjektů, měst a obcí, z toho z Moravskoslezského kraje 32, ze Subregionu zachodniego   20 zástupců podnikatelských subjektů a zástupci Fondu mikroprojektů ČR p. Diana Wojnarová a z PL pan Bogdan Kasperek. Konference se zúčastnili i významní hosté a to generální konzulka PL v Ostravě paní Isabella Wollejko Chwastowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Jakub Unucka, primátorka města Třince paní Věra Palkovská, ředitel MS Paktu zaměstnanosti pan Martin Navrátil. Z polské strany jsme na konferenci přivítali hosty a to starostku města Cieszyn paní Gabrielu Staszkiewicz, starostu obce Mszana pana Miroslawy Szymanka a zástupce starosty obce Kuznia Raciborska pana S. Brzezicky-Tesarczyk. Na konferenci přistoupili k Memorandu o česko-polské spolupráci ze dne 10. 10. 2019 Statutární město Třinec, Moravskoslezský klastr dynamických pohonů a konstrukcí z ČR, obce Mszana a Kuźnia Raciborska z PL.

Vedoucí projektový manažer Ing. Barteček ve svém úvodním vystoupení přivítal hosty, připomněl mimo jiné i obsah a cíle uzavřeného memoranda o vzájemné česko-polské spolupráci ze dne 10. 10. 2019 a zdůraznil, že realizace tohoto projektu je jedním z naplňovaných cílů memoranda a to pracovní skupiny č. 3.

Význam konference a vzniku Poradenského a informačního centra pro rozvoj česko-polské regionální příhraniční spolupráce zdůraznili a podpořili ve svých vystoupeních generální konzulka PL v Ostravě, paní Isabella Wollejko Chwastowicz, 1. náměstek hejtmana MSK pan Jakub Unucka, Primátorka města Třince paní Věra Palkovská, Starosta obce Horní Suchá pan Jan Lipner a prezident Hospodářské komory ve Wodzislawiu Slaskim pan Krzysztof Dybiec. Ředitel MS paktu zaměstnanosti pan Martin Navrátil informoval přítomné o probíhajících projektech, které jsou zaměřeny na dodavatele OKD, a. s., kteří byli postiženi ukončením těžby černého uhlí v regionu a které jsou hlavně zaměřeny na poradenství takto dotčeným firmám a na problematiku zaměstnávání a uplatnění uvolňovaných zaměstnanců na trhu práce.

Ing. Petr Machej, administrátor projektu, seznámil stručně účastníky konference se základními cíli a obsahem projektu, Poradenského a informačního centra a s výsledky průzkumu trhu, který byl realizován na počátku realizace projektu.

JUDr. Firla pak podrobně seznámil účastníky konference s obsahem činnosti, náplně práce a cílech nově založeného Poradenského a informačního centra, včetně jeho umístění, kontaktů a personálního obsazení. V dalším bodu programu byli účastníci JUDr. Firlou podrobně seznámeni formou prezentace s webovými stránkami Poradenského a informačního centra:

www.pic-cid.eu

info@pic-cid.eu

+420 606 498 042

V závěrečném vystoupení Ing. Barteček vyhodnotil plnění úkolů a cílů projektu a konstatoval, že veškeré úkoly a cíle stanovené projektem byly splněny. Rovněž poděkoval realizačnímu týmu a partnerům projektu za tvůrčí a dělný přístup v realizaci všech hlavních úkolů projektu

V diskusi mimo jiné účastníci vyjádřili přesvědčení, že vzniklé Poradenské a informační centrum bude efektivním pomocníkem pro podnikatele na obou stranách hranice

Přestávky v jednání konference využili hojně účastníci k navázání a výměně kontaktů a k občerstvení. Všichni účastníci konference byli vybaveni předměty povinné publicity (blok, leták, propiska). Účastníci konference byli požádáni o vyplnění dotazníku.

Jednání konference mediálně podpořil Český rozhlas Ostrava, rádio Čas, Čas Rock, regionální televize TVT z Polské republiky, TV Polar Karviná a TV Relax.

Realizační tým projektu tímto vyjadřuje poděkování starostovi Obce Horní Suchá za poskytnutí zázemí v Dělnickém domě, což významně přispělo k důstojnému průběhu konference.

Wieslaw Firla v. r.