Podpora přeshraničního podnikání pokračuje

Rozhovor s předsedou představenstva Okresní hospodářské komory Karviná

Podpora přeshraničního podnikání pokračuje

V dubnovém čísle našeho Zpravodaje jsme informovali naše čtenáře o realizaci projektu „Poradenské a informační centrum ČR-PL (PIC), reg. Číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR. Projekt realizuje Okresní hospodářská komora Karviná jako vedoucí partner ve spolupráci s Havířovsko-karvinským kovo klastrem a Hospodářskou komorou ve Wodzisławiu Śląskim.
Zeptali jsme se vedoucího projektového manažera a předsedy představenstva OHK Karviná Ing. Ivo Bartečka:

Jak probíhá v současné době realizace projektu?

V současné době je projekt realizován v souladu se zadávací dokumentací a stanoveným harmonogramem. Připravili jsme a zrealizovali dvě mezinárodní konference, a to jednu na Generálním konzulátu PR v Ostravě a druhou ve Wodzislawiu Ślaskim. Cílem konferencí bylo seznámit účastníky – podnikatelské subjekty, zástupce měst a obcí s průběhem realizace projektu jeho obsahem a cíli. Obou konferencí se zúčastnilo na 65 zástupců podnikatelských subjektů, měst a obcí obou příhraničních regionů –  Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego. Mezi nimi i náměstek primátora Statutárního města Karviná pan Lukáš Raszyk a starosta Obce Horní Suchá pan Jan Lipner.

Jaké aktivity budete ještě v projektu realizovat a co je pro vás z tohoto pohledu nejdůležitější?

Posledními aktivitou projektu je příprava a realizace závěrečné konference, která se uskuteční v Horní Suché dne 30. 8. 2021. Na tuto konferenci budou pozvány podnikatelské subjekty z obou regionů a signatáři memoranda o vzájemné spolupráci, které bylo podepsáno dne 10. 10. 2019, shodou okolností rovněž v Horní Suché. Hlavním cílem konference je představit nově vzniklé „Poradenské a informační centrum“, jeho fungování prostřednictvím interaktivních webových stránek. To považujeme z pohledu realizace projektu za nejdůležitější.

Poradenské a informační centrum bude sloužit pouze členům hospodářských komor Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego?

Ne. Poradenské a informační centrum bude k dispozici široké podnikatelské veřejnosti. Zájemcům o spolupráci s tímto centrem mohu doporučit, aby sledovali naše webové stránky: www.hkok.cz, kde zveřejňujeme a průběžně budeme zveřejňovat veškeré aktuální informace.

Havířovsko-karvinský kovo klastr a česko-polská spolupráce

Zeptali jsme se věcného manažera a předsedy předsednictva Havířovsko-karvinského kovo klastru p. Milana Kasla:

Jak hodnotíte přínos obou mezinárodních konferencí pro rozvoj příhraniční spolupráce v rámci projektu?

Obě konference měly ze strany účastníků velmi pozitivní ohlas a z pohledu nás, zaměstnavatelů – podnikatelských subjektů, splnily svůj účel. Navíc všichni účastníci konferencí obdrželi písemné kontakty všech zúčastněných, které jim umožní již v této fázi spolupracovat. Obou konferencí se zúčastnily i podnikatelské subjekty, které mají svým předmětem činností blízko ke strojírenské výrobě.

Co bude pro vás znamenat vytvoření a zahájení činnosti poradenského a informačního centra?

Dle mého názoru to bude rychlá a účinná pomoc při zahájení podnikání na jedné nebo druhé straně hranice. Pro nás, jako podnikatelské subjekty, je mnohem jednodušší si nechat komplexně zpracovat informace v oblasti účetnictví, financí, pracovně-právní atp., které platí na druhé straně hranice, což tak ušetří spoustu času a peněz, které můžeme věnovat vlastnímu podnikání. Je to jeden z důvodů, který vedl náš klastr k aktivní spolupráci při realizaci výše citovaného projektu.

Co považujete v rámci realizace projektu za důležité?

Mimo vytvoření poradenského a informačního centra považuji za velmi důležitý krok průzkum mezi českými a polskými podnikatelskými subjekty, jehož hlavním cílem byla konkrétní analýza podnikatelského prostředí v příhraničních regionech. V průzkumu bylo osloveno na 267 podnikatelských subjektů a aktivně se do něj zapojilo celkem 105 subjektů na obou stranách hranice. Právě výstupy z tohoto průzkumu posloužily k dalšímu upřesnění realizace jednotlivých aktivit projektu, hlavně pak pro vytvoření výše citovaného centra.