Shrnutí přeshraničního podnikání prostřednictvím Havířovsko-karvinského kovo klastru, z.s.

Dne 1. 9. 2020 byla zahájena realizace projektu „Poradenské a informační centrum ČR-PL (PIC), reg. Číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR. Projekt realizuje Okresní hospodářská komora Karviná jako vedoucí partner ve spolupráci s Havířovsko-karvinským kovo klastrem a Hospodářskou komorou ve Wodzisławiu Śląskim.

Havířovsko-karvinský kovo klastr z.s. je zapojen jako partner do realizace projektu.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení intenzity spolupráce institucí, komunit a podnikatelských subjektů v příhraničním regionu Těšínské Slezsko a to prostřednictvím vybudování Poradenského a informačního centra. Hlavním úkolem tohoto centra je poskytovat podnikatelským subjektům na obou stranách hranice regionu komplexní poradenství v oblasti legislativy a práva, státní správy, ekonomiky, daní a financí. K naplnění tohoto úkolu byl ukončen průzkum mezi českými a polskými podnikatelskými subjekty, jehož hlavním cílem byla konkrétní analýza podnikatelského prostředí v příhraničním regionu Těšínského Slezska, identifikace veškerých povinností, podmínek, rizik a návrh krátkých řešení jednotlivých rizik. Celkem bylo na české a polské straně osloveno 267 podnikatelských subjektů a do průzkumu se aktivně zapojilo celkem 105 subjektů. Sběr dat proběhl v lednu roku 2021 a data byla zpracována standardními statistickými metodami za použití profesionálního software. Z průzkumu mimo jiné vyplynuly následující skutečnosti:

  • zkušenosti s podnikáním na území Polska má okolo čtvrtiny oslovených českých firem a více než jedna třetina oslovených polských firem na území ČR
  • drtivá většina oslovených českých a polských podnikatelů má zájem podnikat v sousedním státě
  • největší překážkou k zahájení podnikání vidí osloveni podnikatelé v neznalosti konkrétních zákonů a předpisů na obou stranách hranice a neznalost českého trhu
  • české firmy upřednostňují získávání potřebných informací prostřednictvím centra a z internetu, polské firmy preferují více kontaktní formy poradenství
  • Hospodářské komory ČR a PL jsou pro obě skupiny oslovených podnikatelů důvěryhodným zdrojem informací (90 %)
  • průzkumu se zúčastnilo na české i polské straně na 86 % firem, které se zabývají výrobou a prodejem výrobků a služeb

Výstupy z průzkumu jsou využity pro další upřesnění realizace jednotlivých aktivit projektu, hlavně pak pro vytvoření Poradenského a informačního centra, a to včetně jeho technického a personálního zabezpečení.

Projekt byl realizován v souladu s žádostí o dotaci a stanoveným harmonogramem. Připravili jsme a zrealizovali tři mezinárodní konference, a to jednu na Generálním konzulátu PR v Ostravě a druhou ve Wodzislawiu Ślaskim, třetí v Horní Suché pod záštitou Generální konzulky PL v Ostravě. Cílem konferencí bylo seznámit účastníky – podnikatelské subjekty, zástupce měst a obcí s průběhem realizace projektu jeho obsahem a cíli. Všech konferencí se zúčastnilo na 120 zástupců podnikatelských subjektů, měst a obcí obou příhraničních regionů – Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego.

 Vzhledem k tomu, že realizace projektu vychází z cílů třetí pracovní skupiny memoranda o vzájemné česko-polské spolupráci ze dne 10. 10. 2019 je velmi pozitivní, že k memorandu přistupuje stále více subjektů a to jak z řad podnikatelů, tak i z řad měst, obcí a sdružení z obou regionů. Memorandum podepsalo 10. 10. 2021 celkem 22 subjektů. V současné době přistoupilo k memorandu dalších XY subjektů z obou stran hranice. Celkem tak přistoupilo k realizaci memoranda  XY českých subjektů a XY polských subjektů

Posledními aktivitou projektu byla příprava a realizace závěrečné konference, která se uskutečnila v Horní Suché dne 30. 8. 2021. Na tuto konferenci byly pozvány podnikatelské subjekty z obou regionů a signatáři memoranda o vzájemné spolupráci, které bylo podepsáno dne 10. 10. 2019, shodou okolností rovněž v Horní Suché. Hlavním cílem konference bylo představit nově vzniklé „Poradenské a informační centrum“, jeho fungování prostřednictvím interaktivních webových stránek. To považujeme z pohledu realizace projektu za nejdůležitější.

Poradenské a informační centrum je k dispozici široké podnikatelské veřejnosti. Zájemcům o spolupráci s tímto centrem mohu doporučit, aby sledovali webové stránky www.pic-cid.eu, kde zveřejňujeme a průběžně budeme zveřejňovat veškeré aktuální informace.

Všechny konference měly ze strany účastníků velmi pozitivní ohlas a z pohledu zaměstnavatelů – podnikatelských subjektů, splnily svůj účel. Navíc všichni účastníci konferencí obdrželi písemné kontakty všech zúčastněných, které jim umožní již v této fázi spolupracovat. Konferencí se zúčastnily i podnikatelské subjekty, které mají svým předmětem činností blízko ke strojírenské výrobě.

Fungování centra představuje rychlou a účinnou pomoc při zahájení podnikání na jedné nebo druhé straně hranice. Pro nás, jako podnikatelské subjekty, je mnohem jednodušší si nechat komplexně zpracovat informace v oblasti účetnictví, financí, pracovně-právní atp., které platí na druhé straně hranice, což tak ušetří spoustu času a peněz, které můžeme věnovat vlastnímu podnikání. Je to jeden z důvodů, který vedl náš klastr k aktivní spolupráci při realizaci výše citovaného projektu.

Je třeba vyzvednout vzájemnou kooperaci a spolupráci při realizaci celého projektu. Hodnotíme tuto spolupráci vysoce kladně, zejména pozici a výkon fiunkce vedoucího projektového manažera Ing. Ivo Bartečka a věcného manažera z IG Wodzislaw, prezesa Krzysztofa Dybiece. Bez této spolupráce by nebylo možno projekt úspěšně zrealizovat naplnit jeho cíle. Havířovsko-karvinský kovo klastr hodnotí realizaci projektu jako úspěšnou s tím, že byly naplněny jeho obsah a cíle. V další fázi bude nezbytně nutné zajistit perfektní fungování centra a tím podporovat a rozvíjet příhraniční podnikatelskou spolupráci v obou regionech.

Wieslaw Firla v. r.