O projekcie

Wsparcie dla biznesu transgranicznego

Okręgowa Izba Gospodarcza w Karwinie jako partner wiodący w 4 kwartale 2020 roku we współpracy ze swoimi partnerami Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim i Hawierzowsko-Karwińskim Kovoklastrem z. s. rozpoczęła realizację projektu „Centrum Informacyjne i Doradcze RC-RP (CID), nr rej. CZ.11. .4.120/0.0/0.0/16_010/0002514. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Ślask Cieszyński oraz budżetu państwa PR. Realizacja rozpoczęła się 1 września 2020 r. i ma się zakończyć 31 sierpnia 2021 r.

Realizacja projektu jest zgodna z treścią zawartego Memorandum o wzajemnej współpracy z dnia 10 października 2019 r., co zostało już potwierdzone podpisami 31 izb gospordrczych, klastrów, stowarzyszeń, cechów, miast i gmin Kraju Morawsko-Śląskiego i Subregionu PR Zachodni i jest bezpośrednio związana z realizacją zadań określonych w ramach realizacji Memorandum, w zakresie transgranicznej współpracy gospodarczej i biznesowej.

Naszym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy pomiędzy instytucjami, społecznościami i podmiotami gospodarczymi w regionie przygranicznym Śląska Cieszyńskiego poprzez wytworzenie Centrum Informacyjnego i Doradzczego. Głównym zadaniem tego projektu jest udzielanie podmiotom gospodarczym po obu stronach granicy regionów kompleksowego doradztwa w zakresie prawodawstwa i prawa, administracji państwowej, ekonomii, podatków i finansów. Aby zrealizować to zadanie, przeprowadziliśmy sondaż wśród czeskich i polskich podmiotów gospodarczych, którego głównym celem było przeprowadzenie analizy środowiska biznesu w regionie przygranicznym Śląska Cieszyńskiego, identyfikacja wszystkich obowiązków, uwarunkowań, ryzyk oraz propozycja krótkiego rozwiązania poszczególnych ryzyk. Łącznie skontaktowano się z 267 podmiotami gospodarczymi po stronie czeskiej i polskiej, a w sondażu wzięło udział 105 podmiotów. Wyniki ankiety były wykorzystane do dalszego sprecyzowania realizacji poszczególnych działań projektowych. Kolejną czynnością w ramach projektu było przygotowanie strony internetowej w wersji dwujęzycznej, realizacja profesjonalnych konferencji po stronie czeskiej i polskiej, a w finale powstanie Centrum Informacyjnego i Doradczego wraz z jego zabezpieczeniem technicznym i personalnym. Centrum będzie świadczyć kompleksowe usługi doradcze dla firm w regionie. Działalność centrum będzie zapewniona także po zakończeniu projektu.

Ing. Ivo Barteček
wiodący menedżer projektu
prezes zarządu OHK Karwina

Okręgowa Izba Gospodarcza w Karwinie zaprosiła nas do projektu „Centrum Indormacjyjne i Doradcze (PIC-CID).

Od wielu lat pracujemy na rzecz współpracy transgranicznej. Nasi przedsiębiorcy wiele razy zwracali się do nas z prośbą o  aktualne informacje na ten temat. Uznaliśmy, że udział w projekcie będzie doskonała okazją, aby sprostać oczekiwaniom. Szczególnie, ze propozycja rozszerzała  treści zawartego Memorandum o wzajemnej współpracy z dnia 10 października 2019 r., które zostało już podpisane przez 31 izb gospodarczych, klaster, stowarzyszenia, cechy, miasta i gminy Województwa Morawsko-Śląskiego oraz Podregionu Zachodniego PR i niezwłocznie następuje realizacja zadań określonych w działaniu wykonawczym dla realizacji memorandum w zakresie transgranicznej współpracy gospodarczo-biznesowej.

 Projekt to również okazja na współpracę z sąsiadami. Od lat gminy po obu stronach granicy mają taką współpracę wpisaną w swoje strategie rozwoju.  Uznaliśmy, że udział w projekcie będzie doskonałą okazją na wsparcie tych strategii.

Inż. Hab. Krzysztof Dybiec
menedżer projektu
prezes zarządu IG Wodzisław