2 konferencja 28.7.2021

2. Konferencja Projekt „Centrum Informacyjne i Doradcze (PIC- CID)

Wspieranie działalności transgranicznej

W dniu 28 lipca 2021 r. odbyła się druga konferencja w ramach realizacji projektu „Centrum Informacyjne i Doradcze (PIC), nr rej. Numer CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Ślask Cieszyński oraz budżetu państwa PR. Konferencja odbyła się w Wodzisławiu Śląskim, Rzeczpospolita Polska.

W konferencji wzięło udział łącznie 32 przedstawicieli podmiotów gospodarczych, miast i gmin, z czego 10 z województwa morawsko-śląskiego i 22 przedstawicieli podmiotów gospodarczych z Zaolzia.

Wiodący menadżer projektu inż. Barteček w swoim wystąpieniu otwierającym przypomniał m.in. treść i cele zawartego Memorandum o wzajemnej współpracy polsko-czeskiej z 10 października 2019 r. oraz podkreślił, że realizacja tego projektu jest jednym z celów Memorandum, a konkretnie Grupy Roboczej nr 3.

Partnerzy projektu IG Wodzisław Ślaski i Havířovsko karvinský kovo klastr za pośrednictwem inż. Mgr. Krzysztofa Dybca i Radima Trojana krótko przedstawili swoje działania, podzielili się doświadczeniami z dotychczasowej realizacji projektu oraz podkreślili konieczność rozwijania kontaktów podmiotów gospodarczych w obu regionach przygranicznych.

Treść konferencji, zgodnie z zakresem zadań projektu, koncentrowała się na zapoznaniu uczestników z głównymi założeniami, zadaniami i celem realizacji projektu. Administrator projektu inż. Petr Machej poinformował również uczestników o zawartości i wynikach badania rynku, które zostało przeprowadzone na początku realizacji projektu.

JUDr. Wiesław Firla zapoznał uczestników spotkania z normami prawnymi i podatkowymi dotyczącymi funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Republice Czeskiej. Uczestnicy zadali kilka dodatkowych pytań, na które udzielono odpowiedzi na miejscu.

Przerwa w obradach konferencji była szeroko wykorzystywana przez uczestników na networking i wymianę kontaktów oraz poczęstunek. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali obowiązkowe artykuły reklamowe (notatnik, ulotka, długopis) oraz dodatkowo dwujęzyczną listę kontaktową uczestników konferencji.

Konferencja została wsparta przez regionalną telewizję TVT z Rzeczypospolitej Polskiej.

inż. Ivo Barteček v. r.
Wiodący menedżer projektu